دائرة المعارف زنان و فرهنگ‌های اسلامی که به اختصار EWIC خوانده می‌شود را می‌توان بزرگ‌ترین اثر در باب هر آنچه به زنان در جوامع اسلامی مربوط می‌شود دانست، دائرةالمعارفی گسترده که به مانند دائرة المعارف اسلام و قرآن، در بی‌توجهی جوامع اسلامی به ارزش و اهمیت دائرة المعارف‌ها دردنیای امروز، در لیدن و توسط انتشارات بریل به چاپ رسیده‌است. سرویراستاری این اثر که طی پنج سال و از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی منتشر شد بر عهده خانم سعاد جوزف است، استاد مردم شناسی و مطالعات زنان که اکنون در دپارتمان مردم شناسی دانشگاه کالیفرنیا تدریس می‌کند. وی پیش از این […]