در نگاه نخست ، یکی از روشن ترین اصطلاحات در علوم قرآن ، « مکی » و « مدنی » است ؛ مکی سوره ایست که در مکه نازل شده و مدنی سوره ای که در مدینه بر پیامبر وحی شده است. اما ظاهرا این اصطلاح چندان هم روشن نباشد ؛ پیامبر ص پس از هجرت به مدینه ، به مکه بازگشتند ، بسیاری از سوره ها هم در مسیر سفرها نازل شده است ، تکلیف آنچه در مکه پس از هجرت و یا در سفرها نازل شده چیست ؟ زرکشی ( متوفای ۷۹۴ هـ ) در نوع دهم کتابش […]