لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف (م ۱۵۷ هـ) که به  ابومخنف شهرت دارد از مشهورترین راویان اخبار در قرن دوم است که وقایع بسیاری از قرن نخست هجری را ثبت کرده‌ است. ابومخنف پیش از هرچیزی یک تاریخ‌نگار بوده و اقتضای نگاه تاریخی‌اش، خصوصا در دو قرن اول، اعتماد بر نقل‌های شفاهی، منابع و ناقلانی است که برخی از آن‌ها بعدترها ناشناخته مانده‌اند. از سوی دیگر اطلاع نه چندان دقیقی که از زندگی و مذهب وی در دست است باعث شده که برخی با نگاهی تردید آمیز به میراث تاریخی او نگاه کنند. اما آنچه در این میان […]

 

صفحه 2 از 212